BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Обявление за зместване на ВЕЛ 20 кV „Кладница“

Община Перник, отдел „Устройство на територията“ на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №100 от 26.02.2020 г. на Общински съвет – Перник е одобрен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изместване на ВЕЛ 20 кV „Кладница“ извод от ВЕЦ „Студена“ от поземлен имот с идентификатор 37174.12.24 по КККР на с. Кладница, Община Перник и преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 37174.12.74, 37174.12.30 и 37174.12.510 по КККР на с. Кладница, Община Перник.

Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр.42 от 12 май 2020 г. и подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 – дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Перник, пред  Административен съд – Перник.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!