BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Обявление за процедура по подбор на персонал

English

ОБ Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ПЕРНИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BGLD-BGLD-3.002.-0010 “ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА, ЖИВЕЕЩИ В МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ“, ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАН ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г, ЩЕ ОСЪЩЕСТВИ  ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ, ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

 1. Координатор на център за услуги – 1 бр.
 2. Ромски образователен медиатор – 2 бр.
 3. Шофьор – 1 бр.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ, СВЪРЗАНА С ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР:

 1. Наименование на работодател: Община Перник
 2. Място на работа: гр. Перник, кв. Мошино, ул. Младен Стоянов

Цели на проекта:

Основна цел при изпълнението на проект „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности и да се постигне ефективно овластяване на ромите на територията на Община Перник. Проектът ще подобри достъпа на

ромската общност и други уязвими групи до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и е основан на активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните власти, гражданско общество и други доставчици на услуги.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА, КАКТО СЛЕДВА:

КООРДИНАТОР НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ– 1 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: висше; образователно-квалификационна степен – „Бакалавър“;
 • Специалност: „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“ или друг хуманитарен профил;
 • Професионален опит – минимум 1 /една/ година.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Управленски опит, умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността;
 • Организационни компетентности и способност за планиране;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Описание на длъжността:

Координаторът е отговорен за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра за комплексни услуги и го представлява при установяване на връзки и поддържане на контакти. Извършва още дейности по идентифициране на потенциални потребители, оценка на индивидуални потребности и дейности по предоставяне на услугите на центъра.

  • Срок на договора и работно време:

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време, по чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок. Проектът е със заложен срок до приключване на изпълнението на проекта – 30.04.2024, като заложената заетост на управителя е за срок от 20 месеца.

РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР – 2 бр.
 • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  • Завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  • Не осъждани;
  • Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Да познава нормативната уредба в сферата на образованието;
 • Да притежава добри комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност; отговорност;
 • Нагласи и мотивация за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 • Описание на длъжността:Образователния медиатор е посредник между семействата, местните общности, децата, учениците и училището, съдейства за обхващането и качественото предучилищно и училищно образование и обучение на децата, учениците и възрастните от уязвими групи, както и пълноценното включване на  родителите и местната общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията.
  • Срок на договора и работно време:

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време, по чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок. Проектът е със заложен срок до приключване на изпълнението на проекта – 30.04.2024, като заложената заетост на управителя е за срок от 80 месеца.

ШОФЬОР – 1бр.
  • Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – завършена образователна степен „Основно“ или „Средно общо“ образование;
  • Свидетелство за управление на МПС – категория B/B1

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Опит в управление и обслужване на леки и лекотоварни автомобили за превоз.
 • Отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност.

Описание на длъжността:

 • Управлява и обслужва Лек автомобил и  Мобилен кабинет за нуждите на Проекта;
 • Определя най-подходящите маршрути; Осигурява надеждна и безаварийна работа и правилна експлоатация на МПС;
 • Осъществява транспортирането на персонала в направления, разпоредени му от “КООРДИНАТОР НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ”;
 • Отговаря за изготвянето на пътни листове и отчетна документация за разходване на горивото на МПС;
 • Срок на договора и работно време:

С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълно работно време, по чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок. Проектът е със заложен срок до приключване на изпълнението на проекта – 30.04.2024, като заложената заетост на управителя е за срок от 18 месеца.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

– заявление (по приложения образец);

– автобиография по образец, с подробно описание на изискуемите квалификация и опит;

– копие от документи за завършено образование, квалификация, сертификати;

– копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж;

– актуална снимка;

ЕТАПИ НА ПОДБОРА:

Етап 1.  Преглед на кандидатурите по документи. Селектиране на кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит

Етап 2. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати.  Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, деловите качества и личностовите качества.

Етап 3. Класиране на кандидатите и обявяване на резултатите.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Перник. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, по пощата или по куриер /валидна е датата на получаване/ в административната сграда на Община Перник, адрес:: пл. „Св.Иван Рилски“ №1. (Деловодството на Община Перник) в срок от  18.11.2022г.  до  17.30 часа на 23.12.2022 г.  включително.

Лице за контакт: Вергиния Иванова, тел: 0884 458 758


Този документ е създадена в изпълнение на Проект BGLD-BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

https://www.eeagrants.bg/

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!